Käesolev küpsiste kasutamise ja privaatsuspoliitika teavitus (edaspidi teavitus) sisaldab informatsiooni selle kohta, kuidas ja milleks Finantskonsultant OÜ (edaspidi FK) isikuandmeid (andmeid) kogub, töötleb ja jagab.

Privaatsuspoliitika lähtub andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regulation) ja selle eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

Isikuandmed on mis tahes teave (nimi, aadress, e-posti aadress) tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, mis on seotud kodulehe fk.ee külastuste, sotsiaalmeedia kanalite ja teenuste kasutamisega. Isikuandmete liikidega saab tutvuda Andmekaitse Inspektsiooni (aki.ee) lehel.

Kasutades veebilehte fk.ee, annate nõusoleku küpsiste kasutamiseks ja isikuandmete töötlemiseks tingimustel, mis on kirja privaatsustingimustes.

1. Kelle andmeid FK töötleb?

FK töötleb klientide ja kontaktisikute andmeid, kes on pöördunud meie poole ja/või kasutanud meie teenuseid. Teatud juhtudel töötleme isikuandmeid, mis on kättesaadavad avalikest allikatest.

2. Kliendi isikuandmete (andmete) töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

FK peab töötlema klientide isikuandmeid selleks, et täita (potentsiaalsete) klientide ees oma lepingulisi kohustusi ja pakkuda neile kvaliteetset teenust. Kogume andmeid (olemasolevate ja potentsiaalsete klientide huvid) FK turunduskanalitest (sh koduleht ja Facebooki konto), et paremini mõista meie klientide vajadusi ja pakkuda seeläbi neile kvaliteetsemat teenust. See annab omakorda võimaluse täiustada kodulehe funktsionaalsust ja kasutajasõbralikkust.

FK töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • kliendibaasi loomine ja selle haldamine;
 • kliendile uute toodete/teenuste pakkumine;
 • toodete/teenuste analüüsimine ja täiustamine;
 • veebilehe haldamine;
 • sotsiaalmeedia haldamine;
 • õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine;
 • kliendi päringutele vastamine;
 • toodete kohaletoimetamine.

3. Kuidas andmeid kogutakse

Kasutame automaatseid andmekogumise vahendeid (sh küpsiseid jms), et saaksime klientidele pakkuda  paremaid teenuseid ja tooteid. Isikuandmeid kogutakse andmesubjektidelt vaid nende nõusolekul.

Küpsis (cookie) on väikesemahuline tekstifail, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale. See salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale ja jätab meelde kasutaja eelistused (kirjasuurus, suhtluskeel, seadmeinfo, külastusstatistika jms).

Kõik veebisirvijad on vaikimisi seatud küpsiseid lubama. Vajadusel saab neid muuta, et veebilehitseja keelduks küpsistest täielikult, blokeerides kolmandate isikute küpsised või teavitades kasutajat igast saadetud küpsisest.

Pikslisildid on väikesed veebisaidi koodilõigud, mis võimaldavad veebilehtedel küpsiseid lugeda ja neid paigaldada.

FK kasutab alltoodud küpsiseid.

 • Seansiküpsised (ajutised küpsised), mille eesmärk on võimaldada teenuse kasutamist.
 • Püsiküpsised (salvestuvad kasutaja arvutisse pärast veebilehitseja sulgemist), mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid FK veebilehtedel.
 • Analüütilised küpsised, mis koguvad teavet selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse. Näiteks milliseid sisulehti külastatakse kõige enam või mida külastajad veebilehelt otsivad jne. Need küpsised ei kogu teavet, mis võimaldaks veebilehe kasutajat otseselt tuvastada. Siia hulka kuuluvad nt Google Analyticsi ja Hotjari küpsised.
 • Reklaamiküpsised, mis aitavad pakkuda kasutaja huvidele suunatud reklaame. Näiteks on fk.ee lehele on lisatud Facebook Pixeli kood. Kui ei ole soovi FK veebilehtede reklaami enam Facebookis näha, võite selle keelata, avades  https://www.facebook.com/ads/preferences. Kustudes  “Reklaamijad, kellega oled suhelnud” valiku alt ongi reklaamküpsised eemaldatud.

Igal kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse ja vajadusel saab veebilehitseja seadeid muuta. Küpsiste blokeerimisel peab kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi enam kasutajale kättesaadavad olla.

Juhendid enamkasutavate veebisirvijate seadistamiseks:

4. FK võib töödelda järgmisi (isiku)andmeid:

kontaktanded – nimi, e-posti aadress ja telefoninumber

automaatselt kogutavad andmed – kasutaja veebibrauserilt saadud andmed, sealhulgas brauseri liik, seadme tüüp, suhtluskeel, veebisaidi aadress, kust kasutaja saabus, milliseid sisulehti uuris ning kasutaja IP-aadress ja muud liiklusandmed

kasutaja toimingud seoses FK e-kirjadega – millised kirjad kasutaja avas ja millal

muud isikuandmed – mis on avalikult kättesaadavad (kolmandate isikute) sotsiaalvõrgustikes nagu LinkedIn, Facebook, Google Plus, Instagram jne

FK ei töötle vastutava töötlejana isikuandmete eriliike.

5. Isikuandmete jagamine

Kõiki andmeid kasutatakse ainult suhtlemiseks ja parema toote/teenuse pakkumise eesmärgil.

FK ei edasta kliendi andmeid väljapoole Euroopa (EU) Majanduspiirkonda ega jaga kliendi isikuandmeid kolmandatele osapooltele, v.a allpool loetletud tingimustel:

 • toodete kulleriga saatmine – kullerteenust vahendavad või osutavad isikud, asutused ja organisatsioonid
 • võlgade sissenõudmine – võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid
 • riikliku järelvalve asutused ja Eesti Vabariigi politsei
 • avalik tagasiside kliendi nõusolekul

6. Isikuandmete (andmete) turvalisus, kasutamine ja säilitamine

FK võib saata klientidele informatsiooni oma teenuste, toodete, uudiskirjade ja pakkumiste kohta, kui klient on meile saatnud oma kontaktandmed päringu/hinnapakkumise saamiseks.

FK kõrgeim turvalisuse prioriteet on (isiku)andmete turvaline säilitamine, püüdes teha kõik,  et vältida loata juurdepääsu, avaldamist ja muud õigusvastast töötlemist. Kaitseme isikuandmete konfidentsiaalsust ja puutumatust ning tagame andmetele juurdepääsu kooskõlas kehtivate õigusaktidega. Oleme kogutavate ja töödeldavate isikuandmete kaitseks kehtestanud mõistlikud ja piisavad organisatsioonilised meetmed.

FK on rakendanud vajalikke tehnilisi, füüsilisi ja korralduslikke turvameetmeid kliendi (isiku)andmete kaitsmiseks kadumise ja ebaseadusliku töötlemise eest.

FK säilitab (isiku)andmeid üksnes niikaua, kui see on vajalik nende kogumise eesmärgi saavutamiseks. Säilitamistähtaeg sõltub vajadusest vastata andmesubjektide päringutele, lahendada probleeme ning täita seadusejärgseid dokumentide säilitamise nõudeid.

Kui (isiku)andmeid enam ei vajata ja õigusaktid nende säilitamist ei nõua, kustutatakse/hävitatakse need vastavalt seaduses ettenähtud korrale.

7. Kliendi  (andmesubjekti) õigused

Andmesubjektil (kliendil) on õigus tutvuda isikuandmetega, mida tema kohta säilitakse ja vajadusel  nõuda, et temaga seotud ebaõiged isikuandmed parandatakse ja/või kustutatakse. Selleks peab ta kirjalikult ühendust võtma e-posti aadressil info@fk.ee.

Kui isikuandmete töötlemise aluseks on andmesubjekti (kliendi) nõusolek, on tollel õigus see nõusolek igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust. Kõikide küsimuste korral, mis puudutavad kliendi isikuandmeid, tuleb võtta ühendust e-posti aadressil info@fk.ee.

8. Muud sätted

FK võtab õiguse küpsiste kasutamist ja privaatsuspoliitikat ühepoolselt muuta ja uusim versioon on alati saadaval veebilehel fk.ee. Veebilehel fk.ee sisalduv materjal (sh fotod) on autorikaitse objekt ja seda ei tohi Finantskonsultant OÜ kirjaliku loata reprodutseerida. Fk.ee privaatsustingimustele kohalduvad Eesti Vabariigi seadused ja kõik vaidlused või nõuded püütakse lahendada kokkuleppe teel. Selle puudumisel on võimalik pöörduda Harju Maakohtu poole Tallinnas.