Erikontrolli eesmärgid

  • välja selgitada, kas ettevõtte ebaseadusliku juhtimise kahtlustel on alust;
  • anda omanikele ja/või juhatusele erapooletu eksperthinnang neid huvitavates küsimustes;
  • aidata langetada otsuseid ettevõtte huvide ja õiguste kaitseks, võttes aluseks koostatud erikontrolli aruande.

Erikontrolli ampluaa on lai ja pole valdkonda, mida see ei puuduta. Erikontrolli saab läbi viia ühingu juhtimise ja varalise seisundiga seotud küsimustes. Üldjuhul kerkib erikontrolli küsimus päevakorda, kui on alust arvata, et toimub ettevõtte raha kuritarvitamine ja/või on ettevõtte juhtkond oma volitusi ületanud.

Fakt, et ettevõte on edukalt läbinud iga-aastase majandusaasta aruande kontrolli audiitori poolt,  ei välista veel erikontrolli tellimise vajalikkust. Erikontrolli eesmärk on üles leida tehingud, mis võivad olla kahjulikud ettevõtte omanikule. Samuti aitab erikontroll leida üles ettevõtlusega seotud maksuriskid (lepingute puudumine, lepingute ebakorrektne koostamine, tehingud seotud osapooltega, vale tehingu kajastamine ja/või deklareerimine jpm.)

Osanikud ja/või aktsionärid, kelle osadega/aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 osa- või aktsiakapitalist, võivad nõuda osaühingu juhtimise või varalise seisundiga seotud küsimustes erikontrolli korraldamise otsustamist ja erikontrolli läbiviija määramist.

Erikontrollid:

1. Erikontroll omaniku soovil juhatuse tegevuse kontrolliks

Enim soovitakse saada sõltumatu eksperthinnang erikontrolli näol eelmise juhatuse tehingute kontrollimiseks. Kuna juhatuse vastu nõude aegumise tähtaeg on üldjuhul viis aastat, on ka kontrollitav periood enamjaolt kuni viis aastat. Erikontrolli käigus selgitatakse välja, kas eelmine (või praegune) ettevõtte juhatus tegutses ettevõtte kasuks või kahjuks. Kontroll tuvastab, kas juhtkond pani toime rikkumisi (kahjulikud tehingud, volituste ületamine, tehingud seotud osapooltega jne) ja kui suur on nende rikkumiste ulatus.

Erikontrolli käigus anname sõltumatu ekspertarvamuse muudele ettevõtte tegutsemisega seotud küsimustele. Kontrolli tulemuse põhjal koostame erikontrolli akti.

Igas ettevõttes, kus oleme teostanud erikontrolli, on tuvastatud ettevõtte omanikele ja/või võlausaldajatele tehtud kahjulikke tehinguid. Suurim risk on ettevõttel, kelle omanikud on välisinvestorid, kellel puudub igapäevane ülevaade kohaliku juhatuse tegevusest. Praktika on näidanud, et kui ettevõttes pole igapäevast pearaamatupidajat või selle teenuse osutajat, võib ka see kujuneda ohukohaks.

2. Erikontroll juhatuse soovil töötajate tegevuse uurimiseks/ettevõtte protsesside kontroll ehk sisekontroll

Sisekontroll on terviklik protsess, mis annab sõltumatu arvamuse ettevõtte tegelikust finantsseisust ja olemasolevatest finantsriskidest. Selle eesmärk on välja selgitada organisatsiooni tegevuste, aruandluse ja õigusaktidele vastavus eesmärkide saavutamisel.

Sisekontrolli käigus kontrollitakse ettevõtte volitatud isikute tegevust ja/või ettevõtte protsesse. Juhataja või omanike tellimusel uuritakse ettevõttesiseseid protsesse ja ettevõtte juhatuse poolt volitatud isiku(te) tegevust (töötajate õiguste/volituste kuritarvitamine). Samuti on uurimise all ettevõtte finantsarvestuse/tehingute nõrgad kohad ja töötamise efektiivsus.

Ettevõtte protsesside sisekontrolli perioodi nimetab tellija ja tavaliselt on kontrolli periood jooksev aasta.

Ettevõtte ja töötajate tegevuste uuringu periood on seevastu kuni kolm aastat. Praktika on näidanud, et pahatihti on volitatud isikud / ettevõtte töötajad kuritarvitanud oma volitusi ja kasutanud neid enda isikliku kasu saamiseks.

3. Erikontroll KÜ koosoleku soovil KÜ juhatuse tegevuse uurimiseks

Kui korteriühistu liikmetel tekib kahtlus, et korteriühistu juhataja tehtud kulutused ja tehingud pole kasulikud korteriühistule, tuleb kokku kutsuda koosolek. Koosoleku protokolli alusel saab tellida erikontrolli, mis hakkab uurima juhatuse tegevust, kontrollides korteriühistu juhataja teostatud tehinguid ja nendega seotud isikuid.

Oma praktikas oleme välja selgitanud KÜ remondifondi mitteotstarbeka kasutamise ja KÜ juhatusepoolse ühistu raha väärkasutamise isiklikeks huvideks.

4. Erikontroll kohtuvaidluse käigus finantseksperdi arvamuse saamiseks

Kohtuvaidluse käigus üleskerkinud küsimustele saab vastused anda erikontroll. Selle taotlemiseks on piisav, kui taotluse esitaja teeb usutavaks kahtluse olemasolu.

Kohtul on õigus ja kohustus kontrollida, et erikontroll oleks sisuline, mitte formaalne. Kui kohus tuvastab, et erikontroll on olnud puudulik ja see pole andnud sisulisi vastuseid esitatud küsimustele, on alust teha uus erikontroll. Samuti on õigus asendada kontrollija teisega nendes küsimustes, millele ei ole sisulisi vastuseid antud. Ettevõtte vähemusosanikud saavad nõuda erikontrolli kordamist ja/või kontrollija väljavahetamist, kui neil on kahtlusi, et ta ei ole oma tööd erapooletult või piisavalt hästi teinud.

Erikontrolli eesmärk ei ole lihtsalt tehingutest ülevaate saamine, vaid nende tehingute sisu ja seaduslikkuse kontrollimine. Muu hulgas tuleb kontrollida, kas tehingud on tehtud vastavalt turutingimustele.

Kõik kohtule huvi pakkuvad küsimused saavad erikontrolli käigus vastused, et need saaksid aidata välja selgitada kohtuvaidluse all olevaid finantstehinguid (summad, osapooled, seotud isikud jne).

5. Erikontroll pankrotimenetluses võlausaldaja soovil endise juhatuse tegevuse uurimiseks

Pankrot on võlgniku kohtumäärusega väljakuulutatud maksejõetus. Juriidilisest isikust võlgnik on maksejõetu ka siis, kui võlgniku vara ei kata tema kohustusi. Pankrotimenetluse kaudu rahuldatakse võlausaldajate nõuded võlgniku vara arvel seadusega ettenähtud korras võlgniku vara võõrandamise või võlgniku ettevõtte tervendamise kaudu. Pankrotiettevõtte vara koosneb varast, mis oli võlgnikul pankroti väljakuulutamise ajal. Samuti koosneb see varast, mis nõutakse ja/või võidetakse tagasi pankrotimenetlusega.

Selleks et selgitada välja, kas ettevõttel oli tagasivõitmise tehinguid, tehakse pankrotiettevõtte erikontroll. Mõnikord ei soovi pankrotihaldurid pankrotiprotsessides erikontrolle tellida, sest kardetakse täiendavaid kulutusi. Samuti ei ole nad sageli veendunud, et see mingit tulemust annab. Praktika on näidanud, et meie läbiviidud töö lõpptulemus on olnud pankrotimenetluse jaoks tulemuslik, sest erikontrolli käigus on avastatud mitmeid tagasivõitmise tehinguid ja deebitore, kes peavad pankrotipessa lisavahendeid maksma.

Erikontroll saab tulemuslikult lõppeda ka juhul, kui võlgnik ei esita pankrotihaldurile korrektseid raamatupidamise dokumente (näiteks hävitas need, esitas võltsitud andmed, hävitas raamatupidamisprogrammi jne).

Finantskonsultant praktikasse kuuluvad pankrotiaegsed erikontrollid ettevõtetes Eesti Entsüklopeediakirjastuse AS (pankrotis), Ämalärd AS (endine nimi Sõnajalg AS, pankrotis), Ookean RAS (pankrotis), AS Balti Mööbel Grupp (pankrotis), Intopex Chemicals AS (pankrotis), Haljala Ehitus AS (pankrotis), Eesti Sõltumatu Televisiooni AS (pankrotis), Tellisco AS (pankrotis), Kiviter RAS (pankrotis) jpt.

Võta ühendust

This field is for validation purposes and should be left unchanged.